januari 2015

In de maand maart gaat de Stuurgroep Mondzorg van de Gentse gezondheidsraad terug van start met de campagne 'Maand van de Tand'. Hierin werken de verschillende partners (oa. Maatschappelijke Tandheelkunde UGent, de Gentse CLB’s en Kind&Gezin) specifiek rond tandzorg bij hun doelpubliek. Als huisarts kan u ook gratis materiaal aanvragen om ter beschikking te stellen aan uw (jongste) patiënten.

Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie.

Elke keer staat een ander thema centraal. Er wordt een deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect van dementie toelicht. Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken!

Door dit samenwerkingsakkoord kan er in geval van crisissituaties bij mensen met een psychische problematiek informatie worden uitgewisseld tussen zorgbeoefenaars en gerechtelijke autoriteiten met als doel een dringende gedwongen opname te vermijden. Een pijnpunt in de informatie-uitwisseling is het beroepsgeheim.

De richtlijn voor huisartsen over ebola werd opnieuw geactualiseerd. In bijlage vindt u de nieuwste versie samen met een steekkaart en een stappenplan.

In kader van een Manama thesis huisartsgeneeskunde wordt d.m.v. een enquête onderzoek gevoerd naar de visie van de Vlaamse huisartsen over de haalbaarheid van echografie in de eerstelijnszorg. Het doel van deze enquête is informatie verzamelen over het gebruik van echografie in de eerste lijn. Hierover zijn in België echter geen gegevens.

De Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur organiseert een infodag en debat over fijn stof en de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Op zaterdag 7 februari in de Sint-Pietersabdij Gent (Kapittelzaal) met aansluitend een receptie.

Op dinsdag 27 januari zal het Steunpunt Milieu en Gezondheid de resultaten bekendmaken van het humane-biomonitoringsonderzoek dat sinds maart 2013 loopt in de Gentse kanaalzone. In dit onderzoek werd de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen in het lichaam en gerelateerde gezondheidseffecten gemeten bij 200 jongeren uit de regio, en nog eens 195 jongeren vulden een vragenlijst in. 

Op 3 december 2014 werden Geert Heungens, voorzitter KOVAG*, en Marleen Haems, directeur beroepsmanagement KOVAG, uitgenodigd voor een overleg met het beleidsondersteunend orgaan (BO) van de HVG. De samenwerking tussen huisartsen en apothekers werd er in een constructieve sfeer besproken.

Op dit ogenblik is er een grotere bedbezetting in de ziekenhuizen dan verwacht. Een verdere stijging van het aantal opnames kan worden verwacht door - onder meer - een toenemend aantal gevallen van bovenste luchtweginfecties en griep. Er is de mogelijkheid dat alle ziekenhuizen bezet geraken. Bijgevolg dringt een meer veralgemeende aanpak zich op en wordt er een collectieve inspanning gevraagd. Voor u als huisarts is hierin ook een cruciale rol weggelegd.