Seminariereeks rechten van de minderjarigen

In 2013 organiseert UKJA (Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen) een reeks seminaries rond de rechten van de minderjarigen.

Nele De Smet, juriste van de kinderrechtswinkels, zal tijdens drie vormingssessies volgende onderwerpen aan bod laten komen :


1. (On)bekwaamheid van minderjarige patiënten en het ouderlijk gezag van ouders.


2. Concrete rechten en plichten van patiënten.Tijdens deze sessie worden de concrete patiëntenrechten besproken. Zoals o.a. het recht op informatie, het recht om toe te stemmen met een medische tussenkomst (en dus ook om deze te weigeren), toegang tot het patiëntendossier, de bijstand van een vertrouwenspersoon, het klachtrecht,... Ook specifieke situaties zoals vaccinaties, sterilisatie, abortus, euthanasie, dwangopname (en - behandeling) komen hierbij aan bod.


3. Beroepsgeheim t.a.v. minderjarige patiënten. Wie is drager van het (medisch?) beroepsgeheim, wat is de draagwijdte van het  beroepsgeheim, de mogelijke uitzonderingen op het beroepsgeheim zoals o.a. de getuigenis in rechte, het gedeeld beroepsgeheim, de noodtoestand en art. 458bis Strafwetboek. Geldt het beroepsgeheim ook tegenover (de ouders van) minderjarige patiënten?