Samenwerkingsakkoord justitie bij crisissituaties

Door dit samenwerkingsakkoord kan er in geval van crisissituaties bij mensen met een psychische problematiek informatie worden uitgewisseld tussen zorgbeoefenaars en gerechtelijke autoriteiten met als doel een dringende gedwongen opname te vermijden. Een pijnpunt in de informatie-uitwisseling is het beroepsgeheim.

Enkel die gegevens die noodzakelijk en relevant zijn, worden uitgewisseld op basis van de  ‘need to know’ en ‘nice to know’-principes: het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om de crisis in te schatten en om de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving te garanderen.

In het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent leeft sinds geruime tijd de nood om bij crisissituaties van  mensen met een psychische problematiek multidisciplinair te kunnen samenwerken. Uit de  praktijk is gebleken dat de dringende gedwongen opname soms het gevolg is van een gebrekkige informatiedoorstroming tussen de hulpverlening en de gerechtelijke overheden. Ook het begrip ‘crisis’ wordt soms anders ingevuld door de zorgbeoefenaar dan de gerechtelijke overheid en kan sterk variëren van persoon tot persoon.

Dit samenwerkingsakkoord is tot stand gekomen met medewerking van de Orde der Geneesheren en is enkel geldig in arrondissement Gent. Gemeentes Melle en Destelbergen vallen buiten het samenwerkingsgebied.

 In bijlage vindt u samenwerkingsakkoord.