Reactie HVG op persbericht BVAS over WGC's

Als Gentse huisartsenvereniging wensen we graag te reageren op het persbericht van het BVAS gepubliceerd in Knack online op 22/01/2018. De Raad van Bestuur betreurt de gebruikte taal en voelt zich geroepen om te reageren via de pers, gezien er in de Gentse context geen probleem is met zorgcontinuïteit voorzien door de medische huizen en de HVG álle huisartsen verenigt uit elke mogelijke praktijkvorm.

Persbericht:

Dat de door minister Maggie De Block aangevraagde audit over de Belgische wijkgezondheidscentra voor beroering zorgt, is misschien licht uitgedrukt. De laatste dagen beheerst het onderwerp tal van Belgische media. De Gentse huisartsenvereniging HVG vertegenwoordigt al jaren huisartsen uit elke mogelijke praktijkvorm. Het organiseren van de wachtdienst vormt een centrale spil van de vereniging en is in realiteit vaak een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen tussen huisartsen uit verschillende praktijkvormen.

In Gent werken we al jaren goed samen. Collega’s uit wijkgezondheidscentra engageren zich samen met andere collega’s om de wachtdienst en de kringwerking zo goed mogelijk uit te bouwen. Het woord “vereniging” reflecteert dan het fundament dat hierachter schuilt. Doelbewust trachten we eenheid te vormen tussen huisartsen, daar we er van uit gaan dat elke collega de beste zorg wenst te bieden aan haar of zijn patiënten. Het is de eigen keuze op welke manier men dat kan doen. Verantwoordelijkheden en engagementen worden gedeeld. En dit loopt tot op heden goed.

Collega’s uit wijkgezondheidscentra zijn allemaal evenwaardig lid van onze vereniging. Er wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid in elk debat binnenin de kring. De ervaring leert dat collega’s over elke praktijkvorm heen gelijkaardige uitdagingen hebben in het uitoefenen van hun job. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt in het verdelen van de wachtdienst tussen collega’s. Er wordt geen rekening gehouden met praktijkvorm of statuut bij de wachtverdeling. Indien er een probleem is dan staat een geschillencommissie klaar (met vertegenwoordigers uit elke praktijkvorm) om het conflict kwaliteitsvol en in alle discretie op te lossen.

In dit opzicht betreuren we het gehanteerde woordgebruik in het persbericht van het BVAS gepubliceerd op 22/01/2018. Wij ervaren in Gent alvast géén manifest en doelbewust gebrek aan continuïteit in de zorg in de medische huizen. Collega’s en leden van onze Kring van wijkgezondheidscentra hanteren dezelfde rechten en plichten als enig ander lid. Daarom komen we op voor elke huisarts, zowel de collega’s uit solo- en groepspraktijken als de collega’s uit wijkgezondheidscentra. Het enige resultaat met dit woordgebruik is een valse vorm van polarisatie hetgeen haaks staat op het streven naar vereniging binnenin onze Kring in een stad met vele wijkgezondheidscentra en vele huisartsenpraktijken.

Als Kring roepen we dan ook op om geen energie te steken in een welles – nietes discussie over welke praktijkvorm nu al dan niet superieur is, maar om met eenheid te streven naar een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg. Er zijn tal van uitdagingen die ons verbinden en ons allen aanbelangen. Laat ons bijvoorbeeld werk maken van extra investeringen in wachtposten in plaats van in dure audits. Op die manier krijgt iedereen van ons een betere omkadering in zorgcontinuïteit.